โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เสริมสร้างวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

11/9/2566 14:50:01น. 475
สภากาแฟโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในปีที่ผ่านมารวมถึงนโยบายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ และบุคลากร ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ “ส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน” ดำเนินการสอนโดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งครอบคลุมการศึกษาระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2566 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 752 คน ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 4 ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมิน ทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอผลงานเด่นของนักเรียน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงมากมายทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงทิศทางในการพัฒนาบุคลากรและนักเรียน ทั้งในด้านวิชาการและทักษะชีวิตบนพื้นฐานให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการบริหารงานร่วมกันต่อไป
 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
11/9/2566 14:50:01น. 475
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน