คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลในการประกวดโครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green

12/9/2566 16:29:40น. 454
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, UI Green,
          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้ารางวัลในการประกวดโครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้การประกวดโครงการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด จำนวน 3 โครงการ และได้คว้ารางวัลทั้ง 3 โครงการดังนี้


ระดับ Silver (ระดับดีมาก) จำนวน 2 รางวัล คือ
1. โครงการวิทย์แพทย์ร่วมใจใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Med Sci save water save life) โดยมี นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ นายวิทยา สุนสะดี และนายณรงค์ ปัณสุวรรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
2. โครงการวิทย์-แพทย์น่าอยู่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากร (Healthy Workplace Happy for MED-SCI) โดยมี นางสาวนิภาพร ตันเครือ นายนฤพงศ์ สันทราย และนางสาวรักษิณา ไผ่จิต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลระดับ Bronze (ระดับดี) จำนวน 1 รางวัล คือ
1. โครงการ 3Rs (ลดการใช้, นำกลับมาใช้ซ้ำ, นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อลดขยะและภาวะโลกร้อน (3Rs (Reduce, Reuse, Recycle), to reduce waste and global warming) โดยมี นางสาวรัตนา ใจบุญ นางสาระชล เครือสาร นางฌัชกานต์ เสมอเชื้อ และนางสาวภัสฑิรา ธิวงษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บุคลากร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
12/9/2566 16:29:40น. 454
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน