คณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green

14/9/2566 15:39:30น. 585
คณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวิล  ถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ ดร.ทรงพล  ผัดวงศ์ และอาจารย์ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง เข้าร่วมกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 กิจกรรมพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลในโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) ทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่

1. โครงการรหัสกุญแจ O3P สำหรับกลอนประตูอัจฉริยะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

2. โครงการแนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศ สำหรับการเป็นมหาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช

3. โครงการการใช้เทคโนโลยีสำรวจพื้นที่จัดเก็บข้อมูลคาร์บอนเครดิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อ. ธนกฤต เทพอุโมงค์

4. โครงการต้นแบบการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในรายวิชาปฏิบัติการด้วยวิธีออกแบบการทดลอง กรณีศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.เอราวิล ถาวร

5. โครงการการใช้เทคโนโลยีการสำรวจด้วยกล้องแสกนสามมิติ จัดทำข้อมูลอาคารเพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแชมศิลปะ วัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดอนาลโย ทิพยนาราม จังหวัดพะเยา โดย อาจารย์ ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง

6. โครงการแนวทางลดวัสดุฝึกในรายวิชาปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.ทรงพล ผัดวงศ์

7. โครงการการสร้างแนวทางการปรับใช้เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เพื่อพัฒนาอาคารให้เข้าหลักเกณฑ์อาคารสีเขียว โดย ดร.อนุจิตร ภูมิพันธ์    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
14/9/2566 15:39:30น. 585
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน