คณะสหเวชศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

18/9/2566 14:04:13น. 314
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้นำนักเรียนจำนวน 65 คน ครูผู้ควบคุม 8 คน เข้าเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ได้นำนักเรียนจำนวน 65 คน ครูผู้ควบคุม 8 คน เข้าเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา ดร.เอกพจน์ พรมพันธ์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด ดร.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา และนักกายภาพบำบัด ต้อนรับคณะนักเรียนและคณาจารย์ ซึ่งทางโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ และการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อภายในระดับอุดมศึกษาผ่านการเยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ในการนี้ ดร.เอกพจน์ พรมพันธ์ ได้ให้ความรู้และแนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ และ ดร.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาขากายภาพบำบัด อีกทั้งได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะอีกด้วย