มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

7/11/2566 14:41:34น. 21727
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจร 2557 งานรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26
 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
          ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยาโดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ซึ่งการเข้าร่วมนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา และหลักสูตรการศึกษาไปสู่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจน ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกเข้าศึกษาในสาขาที่ถนัด
          และในช่วงเวลา 13.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ได้บรรยายในหัวข้อ Now & Trend: The Opportunity โดยกล่าวถึง ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการเตรียมคน และเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีทักษะแห่งอนาคต โดยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยานอกจากมีงานทำแล้วทุกคนจะต้องเป็น Community Change Agent หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชุนเพื่อให้เกิด Societal Well-Being เป็น Lifelong Learner เพื่อไปสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ โดยมหาวิทยาลัยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมี Skill Set 5C+ มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐาน การพัฒนาอาจารย์ และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รวมทั้งเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น ๆ
          โดยผู้เข้าร่วมนิทรรศการประกอบด้วย ครู ผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น