การประชุมใหญ่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว

28/11/2566 15:41:29น. 303
ประชุม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams)
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแล้ว เข้าร่วมในการประชุมฯ
ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน
2. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการ
3. นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นกรรมการ
6. นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ
7. ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน เป็นกรรมการ
8. ดร.สุนทรี ศรีวันทนียกุล เป็นกรรมการ
9. นางสาวจุมพิศตรา ผูกจิต เป็นกรรมการ
10. นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ เป็นกรรมการ
11. นายณัฐวุฒิ ดาวทอง เป็นกรรมการ
12. นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก คุณพวงแก้ว แสงศรี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดผลประกอบการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์กว่า 100 คน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานสวัสดิการ ☎️ 1044

We ❤️ UP
U = Unity
P = Professional
💜💜💜💜💜
#SDGs8
#กจFamily
#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityOfPhayao
_____________________________
🌐Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
▶️ Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายจงรักไทย เปลวทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
28/11/2566 15:41:29น. 303
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน