ม.พะเยา ​เปิดบ้านวิชาการ​ UP Open House ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนว และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

1/12/2566 17:31:25น. 470
เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว นักเรียน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

          วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูแนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดอื่นๆ เช่น กรุงเทพฯ ชัยภูมิ ชลบุรี เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง เป็นต้น ที่เดินทางมาร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี


          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แนะนำแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งแบบในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสังคมสูงวัยโดยการบริหารตามพันธกิจที่สอดรับกับนโยบายของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

         อธิการบดีได้กล่าวถึงการจัดอันดับใน THE World University Ranking 2024 ของมหาวิทยาลัยพะยา ซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ และได้รับการจัดอันดับ จาก THE Impact Ranking 2023 ในอันดับที่ 9 นอกจากนั้นการจัดอันดับจาก Scimago Institutions Rankings 2023 อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ จากนั้นกิจกรรม “Now & Trend: The Opportunity” เป็นการแนะนำการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ด้วยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็น Community Change Agent หรือนักเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยการสร้าง Skill Set 5C+ การแนะนำหลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรดหรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา

          นอกจากนี้ อธิการบดีได้พูดถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ และการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้นิสิตได้ใช้ชีวิต อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ในช่วงท้ายคณบดีจากคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย ใน Concept ประสบการณ์สร้างปัญญา “ก้าวไปข้างหน้ากับมหาวิทยาลัยพะเยา” จากนั้นเป็นการชี้แจงเรื่อง “แนวทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2567”

          ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูแนะแนว จำนวน 150 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนกว่า 500 คน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีคณะ/วิทยาลัยร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย ครูแนะแนว และนักเรียน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว ตลอดจนเป็นการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน ณ ลานจัดนิทรรศการวิชาการ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธัมมปัญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา / งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
1/12/2566 17:31:25น. 470
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน