วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม “UP CSV” สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน โรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา

17/1/2567 9:15:19น. 65
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม “UP CSV” สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน โรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา

     วันที่ 12 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ดร.วิภาวี ศิริลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน บุคลากรสายสนับสนุน และสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการ UP CSV (Creating Shared Value) สร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ และคณะครูจากโรงเรียนในเครือข่าย โครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านวิชาการ ด้านสุขภาพ และด้านสาธารณูปโภค รวมไปถึงสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

     โครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากเครือข่ายพื้นที่จังหวัดพะเยา คณะ และกองต่างๆ โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมอบรม CANVA ให้กับคณะครู คณะทันตแพทยศาสตร์ให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียน กองอาคารสถานที่จัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ และกองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน ซึ่งวิทยาลัยการศึกษาได้จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะครู  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
17/1/2567 9:15:19น. 65
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน