วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566

18/1/2567 9:52:33น. 125
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ และบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2566 ภายใต้โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้ มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของสำนักงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office) ในรูปแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meeting และจัดประชุม ณ ห้อง L807 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส
โดยได้รับเกียรติจากผู้ดำเนินการตรวจประเมินและคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
☘️ผู้ดำเนินการตรวจประเมิน
1. นางสาวอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์
นักวิจัย ศูนย์วิจัย ตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
☘️คณะกรรมการตรวจประเมิน
2. นางสาวงามนิจ อนุศาสนี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
3. นายกิตติภูมิ พุ่มแดง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
4. นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลองสาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
5. นายเลอเดช ธินิศิริ
วิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ในการตรวจประเมินครั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการ นำเสนอผลการดำเนินการสำนักงานสีเขียว ครบทั้ง 6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวชี้วัด และตอบข้อซักถาม ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ในประเด็นต่าง ๆ จากผู้รับผิดชอบทั้ง 6 หมวด จากนั้น คณะกรรมการตรวจประเมิน สุ่มสัมภาษณ์บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ รวมทั้ง ได้ทำการเยี่ยมชม ตรวจสอบพื้นที่การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของวิทยาลัยการจัดการ และรับฟังข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สำนักงานสีเขียวต่อไป
🌱🌳🌱🌳🌱🌳🌱🌳
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
18/1/2567 9:52:33น. 125
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน