คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2567 "Empowering Wellbeing: The Future of Personalized Healthcare"

19/1/2567 14:53:41น. 345
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2567 "Empowering Wellbeing: The Future of Personalized Healthcare"

นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ ตัวแทนบริษัท บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนกว่า 150 คนเข้าร่วมโครงการอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2567 "Empowering WellbeingThe Future of Personalized Healthcare"  เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ซึ่งในปีนี้คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการอบรมบริการวิชาการ ประจำปี 2567 นี้ขึ้น  ณ โรงแรม เชียงใหม่
แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขภาพแบบจำเพาะบุคคล (Personalized Healthcare) แก่นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการตรวจประเมินและเทคนิครักษาด้วย NeuroMuscular Integration แก่นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ ทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียและการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี รวมถึงแนวทางการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการแก่นักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ 

 ในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กภ.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรพิเศษ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Future Trends: Challenge of Personalized Health Care จากนั้นได้แบ่งผู้เข้าประชุมออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย สาขากายภาพบำบัด และสาขาเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับเกียรติจาก กภ.วีรชาติ ใจอารีย์ เป็นวิทยากรหลัก, กภ.สุนิตา แซเผาะ, กภ.อารยา ปั้นรอบรู้ และ กภ.ธนัชนุช พงศ์ธนวิสุทธิ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร จากบ้านใจอารีย์ คลินิกกายภาพบำบัด ได้บรรยายในหัวข้อNeuromuscular integration approach

สาขาเทคนิคการแพทย์: “New Trends for Molecular Laboratory Testing: Thalassemia and HPV infection” ใน session: Thalassemia ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.ดร.กฤษดา สิงหะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ศ.ดร.สุพรรณ ฟูเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย และร่วมบรรยายในหัวข้อ Common pitfalls in Hb analysis and reporting และส่วน Session: HPV ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อักษรากร คำมาสุข คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร. เนตรดาว คงใหญ่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ดุริยา ฟองมูล กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และนางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียดดี สำนักห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย   

facebooktwitterline


ภาพ :   จริเมศน์ ไพฑูรย์ , จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์ , จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
19/1/2567 14:53:41น. 345
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน