โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้นำโค้ชหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “Train the trainers”

22/1/2567 10:07:31น. 41
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้นำโค้ชหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “Train the trainers” โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นกิจกรรม “มองย้อน สะท้อนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” Recap & Review การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาระดมความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย กิจกรรม Workshop ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และรายวิชา 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ  และกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2570 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2567 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
22/1/2567 10:07:31น. 41
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน