คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

23/1/2567 18:07:52น. 72
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยาณัญ  มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B202) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ Albert Lisec อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถฝึกการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา เพื่อสร้างบรรากาศการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการรวมทั้งกระตุ้นให้มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
23/1/2567 18:07:52น. 72
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน