วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินกิจกรรม “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ”

31/1/2567 13:59:16น. 78
วิทยาลัยการจัดการ ดำเนินกิจกรรม “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ”
วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ”
ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส่ วิทยาลัยการจัดการ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายการปฎิบัติงานตามวัฒนธรรม No Gift Policy จากนั้นทบทวนแนวทางการปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 และส่งเสริมให้บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฎิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฎบัติ (Dos) และข้อไม่ควรปฎิบัติ (Don'ts) ในการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยการจัดการ
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
.
.
"เป็นสถาบันชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการยุคใหม่ เพื่อนวัตกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"
.
U = Unity
P = Professional
C = Collaboration
M = Merit
“ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา”
.


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
31/1/2567 13:59:16น. 78
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน