คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 7 ส” ส่งเสริมบุคลากรมีจิตสํานึกในการทํางานที่มีระเบียบเรียบร้อย

13/2/2567 15:47:01น. 104
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 7 ส
          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด 2 สำนักงานสีเขียว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 7 ส” ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับทีมวิทยากร และเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้บริหารคณะ บุคลากรสายสนับสนุน และแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงาน ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยทําให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการทํางานที่มีระเบียบ เรียบร้อย มีใจรักสถานที่ทํางาน และมีความร่วมมือในการทํางานกับผู้อื่นทําให้บรรยากาศในการทํางานดีขึ้น
            โดยมีคุณโกสิทธิ์ อติเปรมินทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน 7ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดระเบียบ 7 ส บริเวณโต๊ะทำงาน และสภาพแวดล้อมรอบข้างภายในห้องสำนักงานคณะฯ


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
13/2/2567 15:47:01น. 104
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน