นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอผลงานโครงงาน 16 ผลงาน ในกิจกรรม SE Project Days 2024

16/2/2567 18:50:06น. 5313
SE Project Days 2024
           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต (SE Project Days 2024) ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และดร.ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ภายในกิจกรรมมีดร.สุรางคนา ระวังยศ และอาจารย์ธรรมรัตน์ ธรรมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสนำเสนอเผยแพร่ผลงานโครงงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการต่อยอดผลงานของนิสิต เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่า เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นตัวอย่างให้แก่นิสิตรุ่นถัดไป โดยในปีนี้ มีนิสิตนำเสนอผลงาน จำนวน 16 ผลงาน
           ซึ่งผลการประกวดผลงาน SE Project Days 2024 ในครั้งนี้ ได้แก่
รางวัลอันดับ 1 ชื่อผลงาน “ใบอนุญาตเทศบาลแม่จัน” กลุ่มที่ 2 สมาชิกในกลุ่ม คือนางสาวกนกวรรณ ศักดิ์สน,นายณัฐวัตร ศิริมาตร์ และนางสาวพิมพ์นรี เจริญผล
รางวัลอันดับ 2 ชื่อผลงาน “ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ คณะ ICT” กลุ่มที่8 สมาชิกในกลุ่มคือ นายอติเทพ กาวิกุล และนายปฏิณญา จันทร์เพ็ญ
รางวัลอันดับ 3 ชื่อผลงาน “ภาระงานบุคลากร” กลุ่มที่ 5 สมาชิกในกลุ่มคือ นางสาวน้ำปู และนางสาวกัณฑมาศ ปกคำ
และรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน “ระบบการแจ้งเตือนอุบัติเหตุฉุกเฉินผ่าน Line OA” กลุ่มที่12 สมาชิกในกลุ่มคือ นายกุลวิวัฒน์ นาทธีรนันท์, นาย พงศ์พิชญ์ จันทร์สุเทพ และนายณัฐพันธ์ จาง
          โดยมีดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนิสิตทั้ง 4 กลุ่มที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานวิชาการคณะ ICT   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
16/2/2567 18:50:06น. 5313
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน