คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis

11/3/2567 14:55:27น. 149
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis

       คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เข้าร่วมโครงการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รวมถึงสามารถวิเคราะห์หาจุดปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ต่อไป

 

       โครงการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายส ร่าเริงใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ และ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เป็นวิทยากร Workshop พร้อมนำเสนอ และ Feedback ในหัวข้อ AUN-QA Implementation and Gap Analysis Practice (Criteria 1 - Criteria 8) รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการประเมิน AUN-QA แก่ผู้ร่วมโครงการด้วย


       The executive team, program chairpersons, and faculty members of the School of Liberal Arts, led by the Dean, Asst.Prof.Dr.Chittima Kaweera, along with Asst.Prof.Dr.Khomkrit Tachom, Deputy Dean for Academic Affairs, and Mr. Nattaworn Wongjittratorn, Deputy Dean for Student Quality, participated in the AUN-QA Implementation and Gap Analysis Project on March 6-7, 2024, at the Active Learning Classroom, University of Phayao. The Innovative Learning Institute, University of Phayao (UPILI) organised the project for learning and sharing the AUN-QA criteria. Additionally, this project aimed to analyse, identify areas for improvement that align with the AUN-QA criteria (Version 4.0), and prepare for future AUN-QA assessments.


       The AUN-QA Implementation and Gap Analysis Project received contributions from the UP speakers: Asst.Prof.Dr.Sarayot Rareongjai, Asst.Prof.Dr.Saengrawee Sutthiparinyanont, Asst.Prof.Dr.Sorachai Khamsan, Asst.Prof. Krisada Jaikaewti, and MD.Sorawit Boonyathee. These speakers presented and provided feedback on the AUN-QA Implementation and Gap Analysis Practice (Criteria 1—Criteria 8) and shared their experiences from AUN-QA assessments with the participants.


ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
11/3/2567 14:55:27น. 149
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน