คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA

1/5/2567 15:29:37น. 152
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA

       คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ในวันอังคารที่ 30 เมษายน – วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมอบรม


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
1/5/2567 15:29:37น. 152
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน