ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษาและเทียบรายวิชา 001205

14/5/2567 10:49:27น. 75
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษาและเทียบรายวิชา 001205


     ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รอบเดือนเมษายน 2567 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกรหัส เพื่อประกอบสำเร็จการศึกษา และเพื่อเทียบรายวิชา 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบ รวมทั้งสิ้น 606 คน ดำเนินการทดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา (ICT) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ คอยกำกับดูแลความเรียบร้อย ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่นิสิต ตลอดการทดสอบฯ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

 

     Language Center, School of Liberal Arts conducted an English proficiency examination for undergraduate students. The purpose of the examination was to fulfill graduation requirements. The result of the examination in level A2 or above levels of the first-year students can also be used as an examination for 001205 English for Academic and Profession Communication. The examination took place on April 28th, 2024, at the UP-Computer Laboratory. There are 606 candidates participating in the examination, which were supervised by the examination committees from Language Center, School of Liberal Arts.

 

ภาพ: คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล / ข่าว: ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                            

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : https://www.libarts.up.ac.th/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะกรรมการควบคุมการทดสอบ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
14/5/2567 10:49:27น. 75
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน