คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 “EdPEx Improvement Plan และการจัดทำงานวิจัย R2R”

21/5/2567 14:10:03น. 123
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 “EdPEx Improvement Plan และการจัดทำงานวิจัย R2R”


     คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 “EdPEx Improvement Plan และการจัดทำงานวิจัย R2R” ระหว่างวันที่ 16–18 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx และการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยแบบ Routine to Research (R2R) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย

 

1) การศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ระบบและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมต้อนรับคณะดูงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

2) การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “EdPEx Improvement Plan” แผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ทำความเข้าใจตัวชี้วัดกระบวนการ และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดของแต่ละพันธกิจ วิทยากรโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

3) การบรรยายด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) และแนวทางในการทำงานวิจัย R2R ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีการจัดกิจกรรม Workshop ตามกลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานแผนงาน นำโดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ กลุ่มงานศูนย์ภาษา นำโดย อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

 

4) การนำเสนอหัวข้องานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้บริหาร


ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook:
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
21/5/2567 14:10:03น. 123
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน