คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) Module 4: Reinventing University Planning

24/5/2567 11:41:45น. 545
Reinventing University Planning

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) Module 4: Reinventing University Planning และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) Module 4: Reinventing University Planning ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023)

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือในการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการบริหารงาน ตลอดจนเพื่อสื่อสารเป้าหมายและค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    พันธศิลป์ เจนใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
24/5/2567 11:41:45น. 545
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน