พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา

12/6/2567 14:54:04น. 511
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา


              วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน จังหวัดพะเยา” ระหว่าง จังหวัดพะเยา และ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายรัฐพล นราดิศร เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นางสาวธิดา ไกรนรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายพงศ์ธร ใจมนต์ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ของจังหวัดพะเยา และเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งทางด้านทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมให้กับชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา