คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

14/6/2567 13:00:15น. 57
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมโดย รองคณะบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ขำจันทร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมอาคารโครงการ อพ.สธ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อขั้นตอนและการวางแผนเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ข้อข้อเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน และการประเมินผลการสอน หัวข้อขั้นตอนการเตรียมหนังสือ/ตํารา และการเผยแพร่ผลงาน หัวข้อเทคนิคการเตรียมผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม/จรรยาบรรณทางวิชาการและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ


ในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล จากคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยายถึง ความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ และ หลักเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) อีกทั้งบรรยายในหัวข้อ แนวทางการเขียนองค์ประกอบที่ 1 – 3 ประกอบด้วย องค์ความรู้ สมรรถนะการเรียนรู้ และคุณค่าของอาจารย์
  

facebooktwitterline


ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง, ชนะพล จันทรากาศ, จริเมศน์ ไพฑูรย์   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
14/6/2567 13:00:15น. 57
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน