คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู “กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

5/7/2567 16:27:21น. 355
คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู “กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

     

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครู “กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้อง UB ๐๐๔ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี โดยโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่นิสิตและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

 

     ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “วันนี้นิสิตทั้งหลายได้พร้อมใจ ประกอบพิธีไหว้ครู คำปฏิญาณและการเปล่งวาจาขอเป็นศิษย์ที่ทุกคนได้กล่าวนั้น ถือเป็นคำมั่นสัญญา ที่ควรนำไปปฏิบัติ เพราะเป็นการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณด้วยใจอันบริสุทธิ์ ครูในนามตัวแทนของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มีความยินดีและขอประกาศรับนิสิต รุ่น “วิฆนัศวโรทัย” เป็นศิษย์คณะศิลปศาสตร์ ณ บัดนี้ เธอทั้งหลายถือได้ว่าเป็นศิษย์ที่มีครู”

 

     คณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานวิชาการ ที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัย คณาจารย์ของคณะฯ จึงมีความรับผิดชอบที่ท้าทายในการร่วมสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของความสงบร่มเย็น อบอุ่น อ่อนโยน มีคุณค่าและงดงาม เห็นได้จากบุคลิกภาพของคณาจารย์และนิสิต และลักษณะทางกายภาพของคณะฯ สิ่งเหล่านี้เป็นจุดร่วมที่สำคัญของนักภาษา ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติข้างต้น เพราะนักภาษาไม่ได้เรียนแต่เพียงภาษาเท่านั้น แต่ควรมีคุณสมบัติในการซึมซับ เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ และนำไปสู่การยอมรับความแตกต่าง การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น สิ่งสำคัญคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ สามารถแสดงออกได้อย่างมีคุณค่าและสง่างาม ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด คณะศิลปศาสตร์ จึงยึดมั่นในการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม พัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักและสร้างคุณค่าให้ชีวิตของตนเองได้ ขอเพียงนิสิตเปิดใจ มุ่งมั่นและพร้อมพัฒนาตนเอง

 

     ขอขอบคุณคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ที่ทุ่มเทและเป็นแม่พิมพ์ในการสร้างความเชี่ยวชาญทางภาษาให้กับนิสิตตลอดมา เป็นแบบอย่างของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละและให้ความสำคัญกับการสอนแก่นิสิต อีกทั้งยังพร้อมปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

     ขอขอบใจนิสิตที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิสิตจะได้ตักตวงองค์ความรู้ พัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคม ใช้ปัญญาเพื่อพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคม ให้สมกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า “พัฒนาภาษาสู่สากล พัฒนาตนด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ”


ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข้อมูล / ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
ติดตามข่าวสารของคณะ ที่ Facebook Page:
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
5/7/2567 16:27:21น. 355
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน