ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
กองอาคารสถานที่ ประชุมแนะแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25/6/2567 17:22:30 ด้านสิ่งแวดล้อม
29 ปี แห่งการจัดตั้ง ม.นเรศวร พะเยา 14 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยพะเยา 20/6/2567 15:46:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ "ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรตำบลในคลองบางปลากด ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการใช้พลังงานทดแทน" 18/6/2567 9:39:28 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาผู้นำด้านความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยพะเยา 7/6/2567 22:25:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 4/6/2567 15:15:18 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดพะเยา 21/5/2567 11:55:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบริหารไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ 2567 17/5/2567 16:21:24 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN-UP join The Conference on Environmental Engineering, Science and Management "Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future". 13/5/2567 11:56:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 3/4/2567 11:22:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ส่งเสริมสร้างนิสัยในการใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 27/3/2567 17:56:11 ด้านสิ่งแวดล้อม
พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 13/3/2567 15:18:44 ด้านสิ่งแวดล้อม
: กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการนำทีมเจ้าหน้าที่รักษาควาปลอดภัยเข้าดำเนินการระงับไฟป่าภายในบริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่อง 5/3/2567 13:27:16 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT จัดอบรมหัวข้อ “การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 21/2/2567 15:40:08 ด้านสิ่งแวดล้อม
สา’สุข ม.พะเยา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้บริการวิชาการในการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 17/2/2567 0:27:40 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ส่งเสริมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green 16/2/2567 10:30:12 ด้านสิ่งแวดล้อม
วัดแสงสว่างในวิทยาเขตเชียงราย 15/2/2567 8:28:00 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมการจัดการและการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/2/2567 15:48:50 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 7 ส” ส่งเสริมบุคลากรมีจิตสํานึกในการทํางานที่มีระเบียบเรียบร้อย 13/2/2567 15:47:01 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะ ICT อบรม "การซักซ้อมแผนป้องกัน และอพยพหนีไฟ" สร้างความเข้าใจ เพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากร ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) 12/2/2567 20:13:04 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (UP SPORT 2024) 2/2/2567 15:16:13 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสวนของคณะฯ และโครงการเปิดสวน “ใต้ร่มรัฐพัฒน์” 27/1/2567 11:57:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 18/1/2567 9:52:33 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN UP with Expertise meeting to operational the Water Management Center and development of workshops on the application of digital technology to ... 15/1/2567 6:07:06 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และเทศบาลตำบลแม่กา ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ ณ อาคารพักพิงสุนัขจรจัดภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา 12/1/2567 22:35:29 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567 11/1/2567 22:20:42 ด้านสิ่งแวดล้อม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงตรวจพื้นที่สนามกีฬากลางแจ้ง ลานกิจกรรม บริเวณรอบอาคารสงวนเสริมศรี 10/1/2567 14:26:49 ด้านสิ่งแวดล้อม
พิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 10/1/2567 10:08:18 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และ ร่วมกันทำแปลงปลูกผักสวนครัวต่าง ๆ 28/12/2566 10:44:24 ด้านสิ่งแวดล้อม
รวมพลังสร้างสำนักงานสีเขียววิทยาเขตเชียงราย 27/12/2566 16:41:32 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day & 5ส.” เพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรในองค์กร 22/12/2566 10:55:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่องมลพิษทางอากาศ PM2.5 “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 15/12/2566 17:43:44 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ” 15/12/2566 17:31:10 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม การให้คำแนะนำ สำนักงานสีเขียว (Green Office) กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office)ครั้งที่2 15/12/2566 9:06:02 ด้านสิ่งแวดล้อม
SEEN collaborate with EEAT and Sustainability Waste Management Association organized a training program, aims to seek support from the Environmental.. 13/12/2566 11:58:10 ด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าอันดับที่ 10 ของไทย จากการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2023 8/12/2566 14:52:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มพ. จัดกิจกรรม 5 ส & BIG CLEANING DAY 4/12/2566 11:28:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมสำนักงานสีเขียว เกณฑ์การประเมิน 6 หมวด และประชุมความก้าวหน้าสำนักงานสีเขียว Green Office 30/11/2566 14:59:41 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 2 29/11/2566 15:43:48 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาพายเรือเก็บขยะ ครั้งที่ 3 29/11/2566 13:08:20 ด้านสิ่งแวดล้อม
กองอาคารสถานที่ สนับสนุนกิจกรรม “จิตอาสาพายเรือเก็บขยะ” ภายใต้โครงการนิสิตจิตอาสา ณ บริเวณริมกว๊านพะเยา 29/11/2566 11:49:10 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ รับการประเมินรักษาระดับเหรียญเงิน ในการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 27/11/2566 13:00:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
BCA ม.พะเยา ลงพื้นที่หารือการใช้การสื่อสารสร้างพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงจากฝุ่นพิษ 20/11/2566 16:12:37 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 4 และหมวด 6 14/11/2566 14:55:56 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ ที่สอบผ่านผู้ตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว 12/11/2566 10:27:46 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม การให้คำแนะนำ สำนักงานสีเขียว (Green Office) กรณีการตรวจประเมินแบบต่ออายุสำนักงาน (Green Office) 11/11/2566 10:22:34 ด้านสิ่งแวดล้อม
Green University of Phayao 10/11/2566 11:19:57 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 3 7/11/2566 15:22:54 ด้านสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวหมวด 5 2/11/2566 8:37:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัล "โครงการ UP DMS Ranking Awards 2023" 26/10/2566 9:13:07 ด้านสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม "Life Center Paint it Green Project II เติมสีเขียวให้โลกสดใส" ณ สวนหย่อม และลานกีฬาใต้ทางด่วน ซอยอยู่ดี กรุงเทพฯ 22/10/2566 11:51:53 ด้านสิ่งแวดล้อม
Page 1 of 10 (452 items)Prev12345678910Next

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน