หมวดบทความ : บทความวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
Cricket, Future Food 27/12/2566 17:48:13 บทความวิจัย
แพลตฟอร์มดิจิทัลคลังความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากภูมิปัญญาคนโบราณ ในชุมชนเวียงลอ 23/2/2564 9:39:41 บทความวิจัย
การดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 22/2/2564 14:05:17 บทความวิจัย
เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ 19/2/2564 10:43:31 บทความวิจัย
อุปกรณ์ในการทำงานของรยางค์ส่วนล่าง และลดอาการปวด 19/2/2564 9:28:25 บทความวิจัย
ชุมชนต้นแบบอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาคน และพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วม 18/2/2564 13:38:29 บทความวิจัย
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรค ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ 18/2/2564 11:26:18 บทความวิจัย
การส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุ ผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้ ข้าวแคปโบราณพอดีคำ 18/2/2564 11:12:17 บทความวิจัย
บรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป 17/2/2564 11:39:37 บทความวิจัย
ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบเรื่องการจัดการหนี้สิน 17/2/2564 11:24:10 บทความวิจัย
โรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ เครื่องจักสานผักตบชวา 17/2/2564 11:07:17 บทความวิจัย
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในชุมชนวัดทองนพคุณ 16/2/2564 10:41:17 บทความวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสุขภาพทางไกล 16/2/2564 10:11:47 บทความวิจัย
ยาหม่องสมุนไพร ตราทุ่งมอก 16/2/2564 9:44:32 บทความวิจัย
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Thailand research expo 2020 3/8/2563 9:55:06 บทความวิจัย

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้